Đa số người mua xe ô tô yêu cầu không bán dữ liệu cá nhân của họ